Son Dakika Tüm Kamu Kurumlarına İş Kolları Değişikliği Yazısı Gönderildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İşçilerin yıllardır heyecanla beklediği iş kolları değişikliği yazısını 20.10.2020 tarihi itibariyle bütün kurum ve kuruluşlara gönderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, işçilerin heyecanla beklediği iş kolları değişikliği yazısını bütün kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi. İlgili yazıda “6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 2. fıkrası “bir işyerinde yürütülen  asıl işe  yardımcı işler  de  asıl işin  girdiği işkolundan  sayılır”  hükmüne  amir  olup, Bakanlığımızca ilan  edilen toplu iş  sözleşmesi  hükümlerinin  yürürlük  süresinin  31/10/2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte, 696 sayılı KHK’nın yukarıda anılan hükümlerine göre yeni tescil edilen işyerlerinden  bildirilen işçilerin  6356  sayılı Kanunun  4  üncü maddesine  uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi hususunun bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlar ile 696  sayılı  KHK  kapsamında  sürekli  işçi  istihdam  eden  ilgili  tüm  makamlara  ivedilikle bildirilmesinin faydalı olacağı kanaatiyle gereğini arz ve rica ederim.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün yazısında, 696 sayılı KHK’nın iş kollarının değişmesi 31.10.2020 tarihinden itibaren geçmesi gerektiği hatırlatılmakta olup, kurum ve kuruluşların gerekli iş kollarını değiştirmesi yönünde bilgilendirme yazısı aşağıdaki gibidir..,

aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı logo
aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı logo

İşte Bakanlığın Yazısı;

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde gereğince 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu kanun hükmünde kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında; ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet
sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapılmıştır.


696 sayılı KHK’nın 113 üncü maddesi gereğince 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununa eklenen geçici madde 7 ile; (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idareler ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, anılan Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı
olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği, (2) Birinci fıkra kapsamındaki işyerlerinin her birinin bu Kanunun uygulanması
bakımından bağımsız bir işyeri sayılacağı, (3) Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçilerin, bu
madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği,
(4) Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun bu maddeye aykırı diğer hükümlerinin uygulanmayacağı, hüküm altına alınmıştır.


696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiş olup bu hükümlerin geçici 23 üncü madde kapsamındaki idareler için 31/10/2020 tarihine kadar uygulanması
kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda, 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası “bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır” hükmüne amir olup Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yürürlük süresinin 31/10/2020
tarihinde sona ermesiyle birlikte, 696 sayılı KHK’nın yukarıda anılan hükümlerine göre yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçilerin 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi hususunun bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlar ile
696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi istihdam eden ilgili tüm makamlara ivedilikle bildirilmesinin faydalı olacağı kanaatiyle gereğini arz ve rica ederim.

Dağıtım:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIĞINA
CUMHURBAŞKANLIĞINA

ADALET BAKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
YARGITAY BAŞKANLIĞINA
DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA
2 / 3

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : SDPBKNBV Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
BAŞKANLIĞINA
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞINA
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAŞKANLIĞINA
EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI
AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE
YARDIMLAŞMA SANDIĞI
BAŞKANLIĞINA
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
BAŞKANLIĞINA
3 / 3

Emek Mahallesi, 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA
Telefon No: +90 (312) 296 60 00 İnternet Adresi:
www.csgb.gov.tr/cgm
Kep Adresi: ailevecalisma@hs01.kep.tr
Bilgi için:Hakkı ŞEKERBAY
AÇSH Uzmanı – Görüş
Koordinatörü
Telefon No:(312) 296 63 03

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : SDPBKNBV Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr

One thought on “Son Dakika Tüm Kamu Kurumlarına İş Kolları Değişikliği Yazısı Gönderildi.

  • 21 Ekim 2020 tarihinde, saat 22:34
    Permalink

    Bu ne demek anlayan varmı

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu