4857 Sayılı İş KanunuAna SayfaDiğer KonularGenel HaberlerKamu İşçileriKamu Şirketi İşçileriÖzel Güvenlik GörevlisiTaşeron İşçiler

Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihi Belli Oldu

İlave Tediye’nin Son Taksiti Ne Zaman Yatacak ?

Kamu işçilerinin merakla beklediği İlave Tediye Ödemesi işçileri sevindirecek.

11 Temmuz 2020 tarih ve 2752 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden İlave Tediye Ödemesinin birinci taksiti 27.07.2020 tarihinde kamu işçilerin hesaplarına yatırıldı. İşçilerin merakla beklediği İlave Tediye’nin son taksit ödemesi kamu işçilerini sevindirecek.

Resmi Gazetede yayınlanan kararda da görüleceği üzere “mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27.07.2020, diğer yarısın 14.12.2020 tarihinde ödenmesi” denilmektedir.

Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihi Belli Oldu
Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihi Belli Oldu

Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihi Belli Oldu

PEKİ İLAVE TEDİYEDEN KİMLER YARARLANACAK ?

Madde 1

Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından
fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların
şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem
olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci
maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları
tutarında ilave tediye yapılır. (1)


Madde 2

Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin munhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu
işlerde çalıştıkları müddetle mütenasip olarak her yıl için ayrıca birer aylık istihkakları tutarında bir ilave tediye daha yapılır.

Madde 3

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı
olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha
yapılabilir. (2)


Madde 4

Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tesbit olunur. (3)
Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil
ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icabettirdiği
primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.
Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin
taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin
yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya
hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır. denilmektedir.

Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihi Belli Oldu
Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihi Belli Oldu

İşte 11 Temmuz 2020 tarih ve 2752 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı;

Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihi Belli Oldu

İlave Tediye Nasıl Hesaplanır ?

Hangi Unvanda Hangi İşçi Ne Kadar İkramiye Alacak ? İlave Tediye Nasıl Hesaplanır? İlave Tediye Net Ücreti Ne Kadar? İlave Tediye Hesaplamasında Hangi İzin Türleri İşleme Alınmaz?

Kamu işçilerine ilave tediyenin 3. taksiti, 27 Temmuz 202020 tarihinde ödenecek. Pazartesi günü yapılacak bu ödemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, 11 Temmuz 2020 tarih ve 2752 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Peki taşerondan kadroya geçen işçiler, 27 Temmuz’da ne kadar ilave tediye alacaklar? İşçilerin eline net kaç TL geçecek? Bilindiği gibi sürekli işçilerin, yılda 52 günlük ilave tediye hakları söz konusu. Bu ödeme, 13’er günlük bölümler halinde 4 eşit taksitte ödeniyor.

Dolayısıyla işçilere 27 Temmuzda 13 günlük ilave tediye ödenecek. İlâve tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynî yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmaz. İlâve tediye işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılır.

Esas ücretin, işçinin 26 günlük yevmiyesine karşılık gelen ücret olduğu, Yargıtay ve Sayıştay’ın istikrar kazanmış çeşitli kararlarında belirtilmiştir.

İlave tediyeden SGK İşçi Primi (%14), İşsizlik Sigorta Fonu Primi (%1), Gelir Vergisi (%20) ve Damga Vergisi (Binde 7,59) kesilir.

Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihi Belli Oldu
Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihi Belli Oldu

İlave Tediye Hesaplamasına İlişkin Örnek Hesaplama;

Vergi Dilimi %15
Günlük YevmiyesiVergi DilimiAlacağı Net Ücret
98,1015911,73
102,0215948,15
102,7215954,66
106,1015986,08
107,0015994,44
110,34151025,48
111,28151034,21
119,84151113,78
150,00151394,07
Vergi Dilimi %20
Günlük YevmiyesiVergi DilimiAlacağı Net Ücret
98,1020857,53
102,0220891,79
102,7220897,91
106,1020927,46
107,0020935,32
110,3420964,52
111,2820972,73
119,84201047,56
150,00201311,2
Örnek İlave Tediye Hesaplaması (İlave Tediye Nasıl Hesaplanır ?

İLAVE TEDİYE HESAPLAMASINDA HANGİ SÜRELER DİKKATE ALINMAZ?

Bilindiği gibi bedelli askerlik son dönemde gündemdedir. Pek çok işçi, bedelli askerlik kapsamında 21 günlük temel askerlik hizmetini yerine getirdi veya getiriyor.

  • Bedelli askerlik düzenlemesinde, bu düzenlemeden yararlanacak işçilerin 21 günlük temel askerlik eğitimi süresinde ücretsiz izinli sayılması hüküm altına alındı.
  • Ücretsiz izinlerin ilave tediye hesabında dikkate alınmaması gerektiği için bedelli askerlik yapan işçilerin ilave tediyeleri, askerlikte geçen süreler düşülerek hesaplanacaktır.
  • İşçinin ilave tediye alacağına esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında, hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi göz önünde bulundurulur.
  • Dolayısıyla doğum yapan işçinin, toplam 16 hafta olan ücretli doğum izni ilave tediye hesabında dikkate alınır. Bu işçilere, ücretli doğum iznindeyken ilave tediye ödemesi yapılır. İşçi, ücretsiz doğum izinde ise ilave tediye ödemesi yapılmaz.
  • Doğum, ölüm, babalık izni gibi ücretli mazeret izinleri ilave tediye hesabında dikkate alınmalıdır. Toplu iş sözleşmesiyle tanımlanan ücretsiz mazeret izinleri ise ilave tediye hesabında dikkate alınmaz. İŞÇİLER İLAVE TEDİYELERİNİ HESAPLAYABİLİRLER! Sürekli işçiler, kamu-iscileri.com’un ücretsiz hizmeti olan aşağıdaki tediye hesap robotu aracılılığıyla ilave tediyelerini hesaplayabilirler.

İlave Tediye Hesaplama Modülümüzü Kontrol Etmediniz Mi ?

İkramiye, Sendika İkramiyelerini ve İlave Tediyelerinizi, hazırlamış olduğumuz modül üzerinden ücretsiz birşekilde hesaplayarak kontrol edebilirsiniz…

Bir yanıt yazın