Son Dakika İlave Tediye Tarihleri Belli Oldu

İlave Tediye Kurban Bayramından Önce Yatacak Mı?

Kamu işçilerinin merakla beklediği İlave Tediye Ödemesi Kurban Bayramından önce işçileri sevindirecek.

11 Temmuz 2020 tarih ve 2752 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden İlave Tediye Ödemesinin birinci taksiti 27.07.2020 tarihinde kamu işçilerin hesaplarına yatırılacak. İşçilerin merakla beklediği İlave Tediye ödemesi Kurban Bayramından önce kamu işçileri sevindirecek.

Resmi Gazetede yayınlanan kararda da görüleceği üzere “mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27.07.2020, diğer yarısın 14.12.2020 tarihinde ödenmesi” denilmektedir.

PEKİ İLAVE TEDİYEDEN KİMLER YARARLANACAK ?

Madde 1 – Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından
fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların
şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem
olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci
maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları
tutarında ilave tediye yapılır. (1)
Madde 2 – Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin munhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu
işlerde çalıştıkları müddetle mütenasip olarak her yıl için ayrıca birer aylık istihkakları tutarında bir ilave tediye daha yapılır.
Madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı
olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha
yapılabilir. (2)
Madde 4 – Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tesbit olunur. (3)
Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil
ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icabettirdiği
primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.
Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin
taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin
yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya
hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır. denilmektedir.

İşte 11 Temmuz 2020 tarih ve 2752 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı;

5 thoughts on “Son Dakika İlave Tediye Tarihleri Belli Oldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.