İş Kolları Değişikliği Acil Yapılmalıdır !

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK‘ya eklenen Geçici 24 üncü madde gereğince İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası İl Özel İdareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olan personellerin kadroya geçiş işlemleri 02.04.2018 tarihinde yapılmıştı.

Belediye ve Özel İdare Şirketleri İş Kolu Değişikliği

696 ve 375 Sayılı KHK Hangi Hükümlerden Bahsediyor ?


        Anılan KHK’nın 113. Maddesi gereğince 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa eklenen Geçici Madde 7 ile;
  1. 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idareler ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği,
  2.  Birinci fıkra kapsamındaki işyerlerinin her biri bu Kanunun uygulanması bakımından bağımsız bir işyeri sayılacağı,
  3. Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği
  4. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun bu maddeye aykırı diğer hükümleri uygulanamayacağı, hüküm altına alınmıştı.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 24 üncü Madde uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilmiş olup bu hükümlerin Geçici 24 üncü madde kapsamındaki idareler için 30/06/2020 tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.
      6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası “bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır” hükmüne amir olup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümleri 30/06/2020 tarihinde sona ereceği ve belediye ve özel idare  personellerin bazıları yardımcı işler statüsünde çalıştığı bilinmektedir.,


        Bu bağlamda, 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre;

Belediye ve Özel İdare şirketlerinde yardımcı işler statüsünde çalışanlar için İş Kollarının değişikliği 01/07/2020 tarihi itibariyle değiştirilmesi gerekmektedir.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLGİLİ YAZISI;

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞ KOLU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDAKİ YAZISI SAYFA -1
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞ KOLU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDAKİ YAZISI SAYFA -2

4 thoughts on “İş Kolları Değişikliği Acil Yapılmalıdır !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.