Taşeron’dan Kadroya Geçen İşçiler İçin Toplu Sözleşme Yapılacak Mı?

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Çalışan İşçiler İçin Son Toplu İş Sözleşme (TİS) Tarihi Ne Zaman ?

Kamu idarelerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı çerçevesinde çalıştırılan işçiler 696 sayılı KHK ile 02.04.2018 tarihi itibariyle merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin (Hastane,Üniversite vs.) sürekli geçici işçi kadrolarına, Mahalli idarelerde ise mahalli idarelerin kurdukları şirketlerde (Belediye ve Özel İdare) işçi statüsüne geçirilmiştir.

696 Sayılı KHK ile çalışan işçi kadrolarına geçirilen işçilerin 23 ( hastane, Üniversite ). ve 24 ( Özel İdare, Belediye ). maddeler ile ayrı ayrı olarak mali ve sosyal haklar geçiş tarihinden önce ihale sözleşmelerinde sözleşmeye bağlanan tutar olarak şart. 23. Maddeye göre çalışan işçiler için son geçerlilik tarihi 31.10.2020, 24. maddeye göre çalışan mahalli idare şirketleri için 30.06.2020 olarak dönemin Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12.04.2018 tarihinde resmi WEB adreslerinde ilan için açıklanmıştı.

TİS e bağlı süreler 30.06.2020 ila 31.10.2020 tarihinde son bulacak olup, bu tarihlerden önce 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na aşağıda eklenen bir madde ile kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü yapılacağı düzenlenmişti.

Ek Madde 2- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/112 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/105  md.) 
(1) Hükümet, kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında;  a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında, b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin %50’sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan her türlü işletme ve şirketler, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, c) İl özel idareleri, belediyeler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, belediyelerin bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri ile bunların birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerde, çalıştırılan işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanabilir. Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu