4857 Sayılı İş KanunuAna SayfaGenel HaberlerKamu İşçileriKamu Şirketi İşçileri

Son Dakika 2023 Yılı İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Son Dakika 2023 Yılı İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Kamu işçilerinin merakla beklediği İlave Tediye Ödemesi işçileri sevindirecek.

06.05.2023 Tarih ve 6649 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden İlave Tediye Ödemesinin üçüncü taksiti 23.06.2023 tarihinde kamu işçilerin hesaplarına yatırıldı. İşçilerin merakla beklediği İlave Tediye’nin dördüncü ve son taksit ödemesi ise 18.12.2023 tarihinde kamu işçilerin hesabına yatırılacaktır.

Resmi Gazetede yayınlanan kararda da görüleceği üzere “4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan kanunun3 üncü maddesine göre 2023 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 23/6/2023, diğer yarısından 18/12/2023 tarihide ödenmesine; mezkur kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.” denilmektedir.

Kamu İşçileri İlave Tediye (İkramiye) Son Taksit Ödemesi
Kamu İşçileri İlave Tediye (İkramiye) Son Taksit Ödemesi

Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu

PEKİ İLAVE TEDİYEDEN KİMLER YARARLANACAK ?

Madde 1

Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları
tutarında ilave tediye yapılır. (1)


Madde 2

Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin munhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları müddetle mütenasip olarak her yıl için ayrıca birer aylık istihkakları tutarında bir ilave tediye daha yapılır.

Madde 3

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. (2)


Madde 4

Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur. (3)
Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz.

Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icap ettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.
Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin
taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir.

İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlayan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır.

Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır. denilmektedir.

Son Dakika İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu

İlave Tediye Ödemesi Ne Zaman
İlave Tediye Ödemesi Ne Zaman

İşte Cumhurbaşkanlığı Kararı;

İlave Tediye Ücretini Aşağıdaki Linke Tıklayarak Hesaplayabilirsiniz…

Bir cevap yazın