Öz Sağlık İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Maddeleri Belli Oldu

Öz Sağlık İş Sendikasına bağlı işçilerin önemle beklediği toplu iş sözleşmesi hükümleri yayımlandı

Yayımlanan maddeler aşağıdaki gibidir.

01.01.2019-31.12.2020 YÜRÜRLÜK SÜRELİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AKÇELİ HÜKÜMLER

 

 

 

2018 Son Altı Aydaki

 

2020 Yılı Son Altı Aydaki

 

Yüzdelik artış

 

 

Ücretler

 

Ücretler

 

oranı

 

 

 

 

 

 

 

1- Sosyal Yardım

 

301,71 TL /Ay

 

403,37 TL /Ay

 

%34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şoför: 51,00 TL /Ay

 

Şoför: 67,80 TL /Ay

 

 

2- Meslek -Risk Tazminatı

 

Ambulans Şoförü: 102,00

 

Ambulans Şoförü:

 

%34

 

 

TL/Ay

 

135,60 TL /Ay

 

 

3- Yemek Yardımı

 

9,21 TL/Gün

 

12,32 TL /Öğün

 

%34

 

 

 

 

 

 

 

4- İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 

 

 

 

 

 

(TL/ Fiilen Çalışılan Gün) 20 Gün

 

34,00 TL/Ay

 

45,02 TL /Ay

 

%32,5

Üzerinden Hesaplanmıştır

 

 

 

 

 

 

5- Giyim Yardımı (Eylül Ayında

 

209,13 TL/Yıl

 

279,59 TL /Yıl

 

%34

Ödenecek)

 

 

 

 

 

 

 

 

           

6- Evlenme Yardımı

 

170,70 TL

 

228,22 TL

 

%34

 

 

 

 

 

 

 

7- Doğum Yardımı

 

85,35 TL

 

114,09 TL

 

%34

 

 

 

 

 

 

 

8- Kreş ve Çocuk Bakım Yardımı

 

6,02 TL /Ay

 

8,05 TL /Ay

 

%34

 

 

 

 

 

 

 

9- Analık Yardımı (TL/Ay)

 

8,97 TL Ay

 

11,99 TL /Ay

 

%34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-  Ek  Ödeme  (Mayıs  Ayında

 

 

 

 

 

 

Ödenecek)

 

750,00 TL /Yıl

 

888,73 TL /Yıl

 

%18,5

 

 

 

 

 

 

 

11- Gece Çalışması

 

%35 Zamlı olarak ödenecek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Fazla Çalışma

 

Gece dönemi için %75 gündüz için %60 zamlı olarak ödenecek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-Hafta  Tatili  ve  Genel  Tatil

 

 

 

 

 

 

Günlerinde Çalışma

 

Günlük yevmiye dışında 2 (iki) yevmiye daha ödenecek

 

 

 

 

 

 

Teknik elemanlara emsali memur personele ödenen hizmet zammı net

14-Hizmet Zammı

 

olarak ödenir

 

 

 

 

Teknik eleman dışındaki tüm işçilere aylık çıplak ücretlerinin %13’ü

 

 

 

 

tutarında hizmet zammı ödenir.

 

15-İşe Gidiş- Dönüşün Sağlanması

 

En az 2 (iki) en çok 4 (dört) belediye otobüs rayiç bedeli net olarak

 

 

ödenecek

 

 

 

 

 

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, 6772 sayılı kanun’a

16-İlave Tediye ve İkramiye

 

göre ilave tediye ödenir. işçilere ayrıca bu ilave tediyenin dışında her

 

yıl 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. İkramiyeler Mart ve

(Mart ve Eylül Ayında Ödenecek)

 

 

Eylül aylarında işçilere iki eşit taksitte ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabii afet hallerinde bu olayın meydana geldiği çevredeki işyerlerinde

17-Olağanüstü Hallerde Çalışma

 

çalışan işçilere diğer haklarından ayrı olarak günlük çıplak ücretin %50

 

 

(Yüzde elli)’si oranında tazminat verilir.

 

 

İcapçı (işe gelmeksizin göreve hazır halde ikametinde geçirdiği süre)

 

 

olarak görevlendirilmiş olanlara, icapçı kaldıkları her gün için 2 saatlik

 

18-Nöbet ve İcapçılık

fazla çalışmaya tekabül eden ücreti ödenir. İcapçılık esnasında göreve

 

 

çağrılanlara  ayrıca  toplu  iş  sözleşmesine  göre  fazla  çalışma  ücreti

 

 

ödenir.

 

 

İşçinin; kendisinin ölümü halinde kanuni varislerine bir aylık çıplak

 

19-Ölüm Yardımı

ücreti tutarında ölüm yardımı yapılır.

 

İşçinin; eşinin, çocuğunun, ana veya babasının herhangi birinin ölümü

 

 

 

 

halinde işçiye bir aylık çıplak ücreti tutarında ölüm yardımı yapılır.

 

20- Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi

20 yıl hizmeti olan kadın ve 25 yıl hizmeti olan erkek işçilere, müteakip

 

ay bir aylık ücretleri tutarında teşvik primi verilir

 

 

 

 

 

 

21-Geçici  görev  ve  Daimî  görev

Bütçe ve Harcırah hükümlerine göre ödeme yapılır.

 

yolluğu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRESİ SONA EREN SÖZLEŞMEDE YER ALMAYAN YENİ DÜZENLEMELER

 

A- ARA DİNLENMESİ: Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere ara dinlenmesi verilir. Ancak, işin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak kullandırılır.

 

B- GECE DÖNEMİ: Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.

 

C- NÖBET VE İCAPÇILIK: İcapçı olarak göreve çağırılanlara imkânlar ölçüsünde vasıta temin edilir.

 

D- MAZERET İZNİ: İşçilerin en az yüzde altmış oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

 

E- YEMEK YARDIMI: Süresi Sona Eren Sözleşmede Vardiya Sistemine Bakılmaksızın Yemek Verilmediği Taktirde Bir Öğün Yemek Ücreti Ödenmesi Var İken, Yeni Düzenlemede Vardiya Sistemine Göre (8 Saatlik Vardiyada Bir Öğün 12 Saatlik Vardiyalarda İki Öğün) Yemek Verilmesi veya Ücretinin Ödenmesinde Anlaşıldı.

 

F- GİYİNME ODASI: İşveren/işveren vekili kadın ve erkek işçilerin giysilerini giyinebilmeleri, giysi ve eşyalarını muhafaza edebilmeleri için imkanlar nispetinde işyerinde bulunan müsait bir odayı giyinme odası olarak tahsis eder.

 

G- SAĞLIK YARDIMI: Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

 

H- ANALIK YARDIMI: Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

 

 

I- SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ, MOBBİNG, BEYAZ KOD: İşveren, sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

 

Psikolojik Baskının (Mobbing) Önlenmesi: İşçinin kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri fiilleri uygulayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Hukukî Yardım (Beyaz Kod): T.C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 54’üncü maddesi hükmü uygulanır. Bu yardımın usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

 

İ- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ (TAYİN VE BECAYİŞ) UYGULAMA ESASLARI

 

 

 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SONRASINDA EYLÜL 2020 ÜCRETLER

 

A- Toplu İş Sözleşmesi uygulandıktan sonra, Eylül 2020 itibarıyla (Bekar / Fazla Çalışma / Gece Çalışması / Bayram Çalışması / Çocuk Durumu / Mesleğe Münhasır primler / İkramiyeler / Denge Ödeneği Yol Yardımı vb. hariç) en düşük işçi ücreti 3.010.00 TL  3.630.00 TL aralığında olacaktır.

 

B- Toplu İş Sözleşmesi uygulandıktan sonra, 2020 itibarıyla yıllık ortalama (Ek Ödeme / İkramiyeler / Giyim yardımı dahil) en düşük işçi ücreti (Bekar / Fazla Çalışma / Gece Çalışması / Bayram Çalışması / Çocuk Durumu / Mesleğe Münhasır primler / Yol Yardımı vb. hariç) 4.004.00 TL  4.650.00 TL aralığında olacaktır.

 

Hesaplamalar %20 gelir vergisi dilimi esas alınarak yapılmıştır.

 

2019 Ocak ayında işe başlatılan işçiler TİS imza tarihinden önce Sendikamıza üye olmaları halinde geriye dönük olarak Toplu İş Sözleşmesinden doğan birikmiş ortalama 15.000TL ile 25.000TL aralığında toplu ödeme alacaklardır.

 

Toplu ödemeler TİS imzasından önce sendikaya üye olunması halinde işe başlangıç tarihlerine göre değişkenlik gösterecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.